SNAPSHOT.h:
  snapshot June 8, 2004

BKrev: 40c64358ZRyNCtVj83I1kIKIIVmT2A