blob: 3dd222e7f695e363858a18b14f6a49849a72a0ba [file] [log] [blame]
# Polish translation for xz.
# This file is in the public domain.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2011-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xz 5.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lasse.collin@tukaani.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-14 21:56+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-15 20:53+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: src/xz/args.c:63
#, c-format
msgid "%s: Invalid argument to --block-list"
msgstr "%s: Błędny argument dla --block-list"
#: src/xz/args.c:73
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments to --block-list"
msgstr "%s: Zbyt dużo argumentów dla --block-list"
#: src/xz/args.c:102
msgid "0 can only be used as the last element in --block-list"
msgstr "0 w --block-list może być użyte wyłącznie jako ostatni element"
#: src/xz/args.c:406
#, c-format
msgid "%s: Unknown file format type"
msgstr "%s: Nieznany typ formatu pliku"
#: src/xz/args.c:429 src/xz/args.c:437
#, c-format
msgid "%s: Unsupported integrity check type"
msgstr "%s: Nieobsługiwany typ kontroli spójności"
#: src/xz/args.c:473
msgid "Only one file can be specified with `--files' or `--files0'."
msgstr "Wraz z opcją `--files' lub `--files0' można podać tylko jeden plik."
#: src/xz/args.c:541
#, c-format
msgid "The environment variable %s contains too many arguments"
msgstr "Zmienna środowiskowa %s zawiera zbyt dużo argumentów"
#: src/xz/coder.c:110
msgid "Maximum number of filters is four"
msgstr "Maksymalna liczba filtrów to cztery"
#: src/xz/coder.c:129
msgid "Memory usage limit is too low for the given filter setup."
msgstr "Limit użycia pamięci jest zbyt mały dla podanej konfiguracji filtra."
#: src/xz/coder.c:159
msgid "Using a preset in raw mode is discouraged."
msgstr "Użycie ustawień predefiniowanych w trybie surowym jest odradzane."
#: src/xz/coder.c:161
msgid "The exact options of the presets may vary between software versions."
msgstr "Dokładne opcje ustawień predefiniowanych mogą różnić się między wersjami oprogramowania."
#: src/xz/coder.c:184
msgid "The .lzma format supports only the LZMA1 filter"
msgstr "Format .lzma obsługuje tylko filtr LZMA1"
#: src/xz/coder.c:192
msgid "LZMA1 cannot be used with the .xz format"
msgstr "LZMA1 nie może być używany z formatem .xz"
#: src/xz/coder.c:209
msgid "The filter chain is incompatible with --flush-timeout"
msgstr "Łańcuch filtrów jest niezgodny z --flush-timeout"
#: src/xz/coder.c:215
msgid "Switching to single-threaded mode due to --flush-timeout"
msgstr "Przełączanie w tryb jednowątkowy z powodu --flush-timeout"
#: src/xz/coder.c:234
#, c-format
msgid "Using up to %<PRIu32> threads."
msgstr "Maksymalna liczba używanych wątków: %<PRIu32>."
#: src/xz/coder.c:247
msgid "Unsupported filter chain or filter options"
msgstr "Nieobsługiwany łańcuch filtrów lub opcje filtra"
#: src/xz/coder.c:255
#, c-format
msgid "Decompression will need %s MiB of memory."
msgstr "Dekompresja będzie wymagała %s MiB pamięci."
#: src/xz/coder.c:290
#, c-format
msgid "Adjusted the number of threads from %s to %s to not exceed the memory usage limit of %s MiB"
msgstr "Skorygowano liczbę wątków z %s do %s, aby nie przekroczyć limitu użycia pamięci %s MiB"
#: src/xz/coder.c:344
#, c-format
msgid "Adjusted LZMA%c dictionary size from %s MiB to %s MiB to not exceed the memory usage limit of %s MiB"
msgstr "Skorygowano rozmiar słownika LZMA%c z %s MiB do %s MiB aby nie przekroczyć limitu użycia pamięci %s MiB"
#: src/xz/file_io.c:90
#, c-format
msgid "Error creating a pipe: %s"
msgstr "Błąd tworzenia potoku: %s"
#: src/xz/file_io.c:166
#, c-format
msgid "%s: poll() failed: %s"
msgstr "%s: poll() nie powiodło się: %s"
#. TRANSLATORS: When compression or decompression finishes,
#. and xz is going to remove the source file, xz first checks
#. if the source file still exists, and if it does, does its
#. device and inode numbers match what xz saw when it opened
#. the source file. If these checks fail, this message is
#. shown, %s being the filename, and the file is not deleted.
#. The check for device and inode numbers is there, because
#. it is possible that the user has put a new file in place
#. of the original file, and in that case it obviously
#. shouldn't be removed.
#: src/xz/file_io.c:236
#, c-format
msgid "%s: File seems to have been moved, not removing"
msgstr "%s: Plik wygląda na przeniesiony, nie zostanie usunięty"
#: src/xz/file_io.c:243 src/xz/file_io.c:761
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove: %s"
msgstr "%s: Nie można usunąć: %s"
#: src/xz/file_io.c:268
#, c-format
msgid "%s: Cannot set the file owner: %s"
msgstr "%s: Nie można ustawić właściciela pliku: %s"
#: src/xz/file_io.c:274
#, c-format
msgid "%s: Cannot set the file group: %s"
msgstr "%s: Nie można ustawić grupy pliku: %s"
#: src/xz/file_io.c:293
#, c-format
msgid "%s: Cannot set the file permissions: %s"
msgstr "%s: Nie można ustawić uprawnień pliku: %s"
#: src/xz/file_io.c:399
#, c-format
msgid "Error getting the file status flags from standard input: %s"
msgstr "Błąd podczas pobierania flag stanu pliku ze standardowego wejścia: %s"
#: src/xz/file_io.c:408
#, c-format
msgid "Error setting O_NONBLOCK on standard input: %s"
msgstr "Błąd podczas ustawiania O_NONBLOCK dla standardowego wejścia: %s"
#: src/xz/file_io.c:460 src/xz/file_io.c:522
#, c-format
msgid "%s: Is a symbolic link, skipping"
msgstr "%s: Jest dowiązaniem symbolicznym, pominięto"
#: src/xz/file_io.c:551
#, c-format
msgid "%s: Is a directory, skipping"
msgstr "%s: Jest katalogiem, pominięto"
#: src/xz/file_io.c:557
#, c-format
msgid "%s: Not a regular file, skipping"
msgstr "%s: Nie jest zwykłym plikiem, pominięto"
#: src/xz/file_io.c:574
#, c-format
msgid "%s: File has setuid or setgid bit set, skipping"
msgstr "%s: Plik ma ustawiony bit setuid lub setgid, pominięto"
#: src/xz/file_io.c:581
#, c-format
msgid "%s: File has sticky bit set, skipping"
msgstr "%s: Plik ma ustawiony bit sticky, pominięto"
#: src/xz/file_io.c:588
#, c-format
msgid "%s: Input file has more than one hard link, skipping"
msgstr "%s: Plik wejściowy ma więcej niż jedno dowiązanie zwykłe, pominięto"
#: src/xz/file_io.c:668
#, c-format
msgid "Error restoring the status flags to standard input: %s"
msgstr "Błąd podczas odtwarzania flag stanu dla standardowego wejścia: %s"
#: src/xz/file_io.c:714
#, c-format
msgid "Error getting the file status flags from standard output: %s"
msgstr "Błąd podczas pobierania flag stanu pliku ze standardowego wyjścia: %s"
#: src/xz/file_io.c:723
#, c-format
msgid "Error setting O_NONBLOCK on standard output: %s"
msgstr "Błąd podczas ustawiania O_NONBLOCK dla standardowego wyjścia: %s"
#: src/xz/file_io.c:896
#, c-format
msgid "Error restoring the O_APPEND flag to standard output: %s"
msgstr "Błąd podczas odtwarzania flagi O_APPEND dla standardowego wyjścia: %s"
#: src/xz/file_io.c:908
#, c-format
msgid "%s: Closing the file failed: %s"
msgstr "%s: Zamknięcie pliku nie powiodło się: %s"
#: src/xz/file_io.c:944 src/xz/file_io.c:1170
#, c-format
msgid "%s: Seeking failed when trying to create a sparse file: %s"
msgstr "%s: Zmiana pozycji nie powiodła się podczas próby utworzenia pliku rzadkiego: %s"
#: src/xz/file_io.c:1039
#, c-format
msgid "%s: Read error: %s"
msgstr "%s: Błąd odczytu: %s"
#: src/xz/file_io.c:1059
#, c-format
msgid "%s: Error seeking the file: %s"
msgstr "%s: Błąd podczas zmiany pozycji w pliku: %s"
#: src/xz/file_io.c:1069
#, c-format
msgid "%s: Unexpected end of file"
msgstr "%s: Nieoczekiwany koniec pliku"
#: src/xz/file_io.c:1128
#, c-format
msgid "%s: Write error: %s"
msgstr "%s: Błąd zapisu: %s"
#: src/xz/hardware.c:107
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączony"
#. TRANSLATORS: Test with "xz --info-memory" to see if
#. the alignment looks nice.
#: src/xz/hardware.c:126
msgid "Total amount of physical memory (RAM): "
msgstr "Całkowita ilość pamięci fizycznej (RAM): "
#: src/xz/hardware.c:128
msgid "Memory usage limit for compression: "
msgstr "Limit użycia pamięci dla kompresji: "
#: src/xz/hardware.c:130
msgid "Memory usage limit for decompression: "
msgstr "Limit użycia pamięci dla dekompresji: "
#. TRANSLATORS: Indicates that there is no integrity check.
#. This string is used in tables, so the width must not
#. exceed ten columns with a fixed-width font.
#: src/xz/list.c:65
msgid "None"
msgstr "Brak"
#. TRANSLATORS: Indicates that integrity check name is not known,
#. but the Check ID is known (here 2). This and other "Unknown-N"
#. strings are used in tables, so the width must not exceed ten
#. columns with a fixed-width font. It's OK to omit the dash if
#. you need space for one extra letter, but don't use spaces.
#: src/xz/list.c:72
msgid "Unknown-2"
msgstr "Nieznany-2"
#: src/xz/list.c:73
msgid "Unknown-3"
msgstr "Nieznany-3"
#: src/xz/list.c:75
msgid "Unknown-5"
msgstr "Nieznany-5"
#: src/xz/list.c:76
msgid "Unknown-6"
msgstr "Nieznany-6"
#: src/xz/list.c:77
msgid "Unknown-7"
msgstr "Nieznany-7"
#: src/xz/list.c:78
msgid "Unknown-8"
msgstr "Nieznany-8"
#: src/xz/list.c:79
msgid "Unknown-9"
msgstr "Nieznany-9"
#: src/xz/list.c:81
msgid "Unknown-11"
msgstr "Nieznany11"
#: src/xz/list.c:82
msgid "Unknown-12"
msgstr "Nieznany12"
#: src/xz/list.c:83
msgid "Unknown-13"
msgstr "Nieznany13"
#: src/xz/list.c:84
msgid "Unknown-14"
msgstr "Nieznany14"
#: src/xz/list.c:85
msgid "Unknown-15"
msgstr "Nieznany15"
#: src/xz/list.c:153
#, c-format
msgid "%s: File is empty"
msgstr "%s: Plik jest pusty"
#: src/xz/list.c:158
#, c-format
msgid "%s: Too small to be a valid .xz file"
msgstr "%s: Za mały na poprawny plik .xz"
#. TRANSLATORS: These are column headings. From Strms (Streams)
#. to Ratio, the columns are right aligned. Check and Filename
#. are left aligned. If you need longer words, it's OK to
#. use two lines here. Test with "xz -l foo.xz".
#: src/xz/list.c:671
msgid "Strms Blocks Compressed Uncompressed Ratio Check Filename"
msgstr "Strum. Bloki Spakowany Rozpakowany Wsp. Kontrola Nazwa pliku"
#: src/xz/list.c:711
#, c-format
msgid " Streams: %s\n"
msgstr " Strumienie: %s\n"
#: src/xz/list.c:713
#, c-format
msgid " Blocks: %s\n"
msgstr " Bloki: %s\n"
#: src/xz/list.c:715
#, c-format
msgid " Compressed size: %s\n"
msgstr " Rozmiar spakowany: %s\n"
#: src/xz/list.c:718
#, c-format
msgid " Uncompressed size: %s\n"
msgstr " Rozmiar rozpakowany: %s\n"
#: src/xz/list.c:721
#, c-format
msgid " Ratio: %s\n"
msgstr " Współczynnik: %s\n"
#: src/xz/list.c:723
#, c-format
msgid " Check: %s\n"
msgstr " Kontrola spójności: %s\n"
#: src/xz/list.c:724
#, c-format
msgid " Stream padding: %s\n"
msgstr " Wyrównanie strumienia: %s\n"
#. TRANSLATORS: The second line is column headings. All except
#. Check are right aligned; Check is left aligned. Test with
#. "xz -lv foo.xz".
#: src/xz/list.c:752
msgid ""
" Streams:\n"
" Stream Blocks CompOffset UncompOffset CompSize UncompSize Ratio Check Padding"
msgstr ""
" Strumienie:\n"
" Strumień Bloki Offset spak. Offset rozp. Rozm.spak. Rozm.rozp. Wsp. Kontrola Wyrównanie"
#. TRANSLATORS: The second line is column headings. All
#. except Check are right aligned; Check is left aligned.
#: src/xz/list.c:807
#, c-format
msgid ""
" Blocks:\n"
" Stream Block CompOffset UncompOffset TotalSize UncompSize Ratio Check"
msgstr ""
" Bloki:\n"
" Strumień Blok Offset spak. Offset rozp. Rozm.całkowity Rozm.rozp. Wsp. Kontrola"
#. TRANSLATORS: These are additional column headings
#. for the most verbose listing mode. CheckVal
#. (Check value), Flags, and Filters are left aligned.
#. Header (Block Header Size), CompSize, and MemUsage
#. are right aligned. %*s is replaced with 0-120
#. spaces to make the CheckVal column wide enough.
#. Test with "xz -lvv foo.xz".
#: src/xz/list.c:819
#, c-format
msgid " CheckVal %*s Header Flags CompSize MemUsage Filters"
msgstr " S.kontr. %*sNagłówek Flagi Rozm. spak. Uż.pamięci Filtry"
#: src/xz/list.c:897 src/xz/list.c:1072
#, c-format
msgid " Memory needed: %s MiB\n"
msgstr " Wymagana pamięć: %s MiB\n"
#: src/xz/list.c:899 src/xz/list.c:1074
#, c-format
msgid " Sizes in headers: %s\n"
msgstr " Rozmiar w nagłówkach: %s\n"
#: src/xz/list.c:900 src/xz/list.c:1075
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: src/xz/list.c:900 src/xz/list.c:1075
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: src/xz/list.c:901 src/xz/list.c:1076
#, c-format
msgid " Minimum XZ Utils version: %s\n"
msgstr " Minimalna wersja XZ Utils: %s\n"
#. TRANSLATORS: %s is an integer. Only the plural form of this
#. message is used (e.g. "2 files"). Test with "xz -l foo.xz bar.xz".
#: src/xz/list.c:1051
#, c-format
msgid "%s file\n"
msgid_plural "%s files\n"
msgstr[0] "%s plik\n"
msgstr[1] "%s pliki\n"
msgstr[2] "%s plików\n"
#: src/xz/list.c:1064
msgid "Totals:"
msgstr "Sumarycznie:"
#: src/xz/list.c:1065
#, c-format
msgid " Number of files: %s\n"
msgstr " Liczba plików: %s\n"
#: src/xz/list.c:1140
msgid "--list works only on .xz files (--format=xz or --format=auto)"
msgstr "--list działa tylko z plikami .xz (--format=xz lub --format=auto)"
#: src/xz/list.c:1146
msgid "--list does not support reading from standard input"
msgstr "--list nie obsługuje odczytu ze standardowego wejścia"
#: src/xz/main.c:89
#, c-format
msgid "%s: Error reading filenames: %s"
msgstr "%s: Błąd odczytu nazw plików: %s"
#: src/xz/main.c:96
#, c-format
msgid "%s: Unexpected end of input when reading filenames"
msgstr "%s: Nieoczekiwany koniec wejścia podczas odczytu nazw plików"
#: src/xz/main.c:120
#, c-format
msgid "%s: Null character found when reading filenames; maybe you meant to use `--files0' instead of `--files'?"
msgstr "%s: Napotkano znak NUL podczas odczytu nazw plików; może miało być `--files0' zamiast `--files'?"
#: src/xz/main.c:174
msgid "Compression and decompression with --robot are not supported yet."
msgstr "Kompresja i dekompresja z opcją --robot nie jest jeszcze obsługiwana."
#: src/xz/main.c:231
msgid "Cannot read data from standard input when reading filenames from standard input"
msgstr "Nie można odczytać danych ze standardowego wejścia przy czytaniu nazw plików ze standardowego wejścia"
#. TRANSLATORS: This is the program name in the beginning
#. of the line in messages. Usually it becomes "xz: ".
#. This is a translatable string because French needs
#. a space before a colon.
#: src/xz/message.c:713
#, c-format
msgid "%s: "
msgstr "%s: "
#: src/xz/message.c:776 src/xz/message.c:826
msgid "Internal error (bug)"
msgstr "Błąd wewnętrzny"
#: src/xz/message.c:783
msgid "Cannot establish signal handlers"
msgstr "Nie można ustawić obsługi sygnałów"
#: src/xz/message.c:792
msgid "No integrity check; not verifying file integrity"
msgstr "Brak kontroli spójności; poprawność plików nie będzie weryfikowana"
#: src/xz/message.c:795
msgid "Unsupported type of integrity check; not verifying file integrity"
msgstr "Nieobsługiwany typ kontroli spójności; poprawność plików nie będzie weryfikowana"
#: src/xz/message.c:802
msgid "Memory usage limit reached"
msgstr "Osiągnięto limit użycia pamięci"
#: src/xz/message.c:805
msgid "File format not recognized"
msgstr "Nie rozpoznany format pliku"
#: src/xz/message.c:808
msgid "Unsupported options"
msgstr "Nieobsługiwane opcje"
#: src/xz/message.c:811
msgid "Compressed data is corrupt"
msgstr "Dane skompresowane są uszkodzone"
#: src/xz/message.c:814
msgid "Unexpected end of input"
msgstr "Nieoczekiwany koniec wejścia"
#: src/xz/message.c:847
#, c-format
msgid "%s MiB of memory is required. The limiter is disabled."
msgstr "Wymagane jest %s MiB pamięci. Limit jest wyłączony."
#: src/xz/message.c:875
#, c-format
msgid "%s MiB of memory is required. The limit is %s."
msgstr "Wymagane jest %s MiB pamięci. Limit to %s."
#: src/xz/message.c:1042
#, c-format
msgid "%s: Filter chain: %s\n"
msgstr "%s: Łańcuch filtrów: %s\n"
#: src/xz/message.c:1052
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information."
msgstr "Polecenie `%s --help' pokaże więcej informacji."
#: src/xz/message.c:1078
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Compress or decompress FILEs in the .xz format.\n"
"\n"
msgstr ""
"Składnia: %s [OPCJA]... [PLIK]...\n"
"Kompresja lub dekompresja PLIKÓW w formacie .xz.\n"
"\n"
#: src/xz/message.c:1085
msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Argumenty obowiązkowe dla opcji długich są obowiązkowe również dla opcji\n"
"krótkich.\n"
#: src/xz/message.c:1089
msgid " Operation mode:\n"
msgstr " Tryb pracy:\n"
#: src/xz/message.c:1092
msgid ""
" -z, --compress force compression\n"
" -d, --decompress force decompression\n"
" -t, --test test compressed file integrity\n"
" -l, --list list information about .xz files"
msgstr ""
" -z, --compress wymuszenie kompresji\n"
" -d, --decompress wymuszenie dekompresji\n"
" -t, --test sprawdzenie spójności plików skompresowanych\n"
" -l, --list wypisanie informacji o plikach .xz"
#: src/xz/message.c:1098
msgid ""
"\n"
" Operation modifiers:\n"
msgstr ""
"\n"
" Modyfikatory operacji:\n"
#: src/xz/message.c:1101
msgid ""
" -k, --keep keep (don't delete) input files\n"
" -f, --force force overwrite of output file and (de)compress links\n"
" -c, --stdout write to standard output and don't delete input files"
msgstr ""
" -k, --keep zachowanie (nieusuwanie) plików wejściowych\n"
" -f, --force nadpisywanie plików wyjściowych i (de)kompresja dowiązań\n"
" -c, --stdout zapis na standardowe wyjście, nieusuwanie plików wej."
#: src/xz/message.c:1107
msgid ""
" --single-stream decompress only the first stream, and silently\n"
" ignore possible remaining input data"
msgstr ""
" --single-stream dekompresja tylko pierwszego strumienia, ciche\n"
" zignorowanie pozostałych danych wejściowych"
#: src/xz/message.c:1110
msgid ""
" --no-sparse do not create sparse files when decompressing\n"
" -S, --suffix=.SUF use the suffix `.SUF' on compressed files\n"
" --files[=FILE] read filenames to process from FILE; if FILE is\n"
" omitted, filenames are read from the standard input;\n"
" filenames must be terminated with the newline character\n"
" --files0[=FILE] like --files but use the null character as terminator"
msgstr ""
" --no-sparse nietworzenie plików rzadkich podczas dekompresji\n"
" -S, --suffix=.ROZ użycie rozszerzenia `.ROZ' dla plików skompresowanych\n"
" --files[=PLIK] odczyt nazw plików do przetworzenia z PLIKU; jeśli PLIK\n"
" nie został podany, nazwy są czytane ze standardowego\n"
" wejścia; muszą być zakończone znakiem nowej linii\n"
" --files0[=PLIK] podobnie do --files, ale znakiem kończącym musi być NUL"
#: src/xz/message.c:1119
msgid ""
"\n"
" Basic file format and compression options:\n"
msgstr ""
"\n"
" Podstawowe opcje formatu pliku i kompresji:\n"
#: src/xz/message.c:1121
msgid ""
" -F, --format=FMT file format to encode or decode; possible values are\n"
" `auto' (default), `xz', `lzma', and `raw'\n"
" -C, --check=CHECK integrity check type: `none' (use with caution),\n"
" `crc32', `crc64' (default), or `sha256'"
msgstr ""
" -F, --format=FORM format pliki do kodowania lub dekodowania; możliwe to\n"
" `auto' (domyślny), `xz', 'lzma' i `raw'\n"
" -C, --check=TEST typ kontroli spójności: `none' (ostrożnie!),\n"
" `crc32', `crc64' (domyślny) lub `sha256'"
#: src/xz/message.c:1126
msgid " --ignore-check don't verify the integrity check when decompressing"
msgstr " --ignore-check bez kontroli sprawdzania integralności przy dekompresji"
#: src/xz/message.c:1130
msgid ""
" -0 ... -9 compression preset; default is 6; take compressor *and*\n"
" decompressor memory usage into account before using 7-9!"
msgstr ""
" -0 ... -9 predefiniowane opcje kompresji; domyślna to 6; przed\n"
" użyciem wartości 7-9 należy wziąć pod uwagę wykorzystanie\n"
" pamięci przy kompresji *oraz* dekompresji!"
#: src/xz/message.c:1134
msgid ""
" -e, --extreme try to improve compression ratio by using more CPU time;\n"
" does not affect decompressor memory requirements"
msgstr ""
" -e, --extreme próba poprawy współczynnika kompresji z użyciem większej\n"
" ilości czasu procesora; nie wpływa na wymagania\n"
" pamięciowe dekompresora"
#: src/xz/message.c:1138
msgid ""
" -T, --threads=NUM use at most NUM threads; the default is 1; set to 0\n"
" to use as many threads as there are processor cores"
msgstr ""
" -T, --threads=ILE użycie maksymalnie ILU wątków; domyślnie 1; 0 oznacza\n"
" tyle, ile jest rdzeni procesorów"
#: src/xz/message.c:1143
msgid ""
" --block-size=SIZE\n"
" start a new .xz block after every SIZE bytes of input;\n"
" use this to set the block size for threaded compression"
msgstr ""
" --block-size=ROZMIAR\n"
" rozpoczęcie nowego bloku .xz co ROZMIAR bajtów wejścia;\n"
" opcja służy do ustawienia rozmiaru bloku dla kompresji\n"
" wielowątkowej"
#: src/xz/message.c:1147
msgid ""
" --block-list=SIZES\n"
" start a new .xz block after the given comma-separated\n"
" intervals of uncompressed data"
msgstr ""
" --block-list=ROZMIARY\n"
" rozpoczęcie nowego bloku .xz po rozdzielonych przecinkiem\n"
" przedziałach danych nieskompresowanych"
#: src/xz/message.c:1151
msgid ""
" --flush-timeout=TIMEOUT\n"
" when compressing, if more than TIMEOUT milliseconds has\n"
" passed since the previous flush and reading more input\n"
" would block, all pending data is flushed out"
msgstr ""
" --flush-timeout=CZAS\n"
" przy kompresji, jeśli minęło więcej niż CZAS milisekund\n"
" ostatniegu zapisu bloku, a odczyt kolejnych danych byłby\n"
" blokujący, wszystkie gotowe dane są zapisywane"
#: src/xz/message.c:1157
#, no-c-format
msgid ""
" --memlimit-compress=LIMIT\n"
" --memlimit-decompress=LIMIT\n"
" -M, --memlimit=LIMIT\n"
" set memory usage limit for compression, decompression,\n"
" or both; LIMIT is in bytes, % of RAM, or 0 for defaults"
msgstr ""
" --memlimit-compress=LIMIT\n"
" --memlimit-decompress=LIMIT\n"
" -M, --memlimit=LIMIT\n"
" ustawienie limitu użycia pamięci dla kompresji,\n"
" dekompresji lub obu; LIMIT jest w bajtach, % RAM lub 0\n"
" dla limitów domyślnych"
#: src/xz/message.c:1164
msgid ""
" --no-adjust if compression settings exceed the memory usage limit,\n"
" give an error instead of adjusting the settings downwards"
msgstr ""
" --no-adjust jeśli ustawienia kompresji przekraczają limit użycia\n"
" pamięci, zostanie zgłoszony błąd zamiast zmniejszania\n"
" ustawień"
#: src/xz/message.c:1170
msgid ""
"\n"
" Custom filter chain for compression (alternative for using presets):"
msgstr ""
"\n"
" Łańcuch własnych filtrów do kompresji (alternatywa do używania -0 .. -9):"
#: src/xz/message.c:1179
msgid ""
"\n"
" --lzma1[=OPTS] LZMA1 or LZMA2; OPTS is a comma-separated list of zero or\n"
" --lzma2[=OPTS] more of the following options (valid values; default):\n"
" preset=PRE reset options to a preset (0-9[e])\n"
" dict=NUM dictionary size (4KiB - 1536MiB; 8MiB)\n"
" lc=NUM number of literal context bits (0-4; 3)\n"
" lp=NUM number of literal position bits (0-4; 0)\n"
" pb=NUM number of position bits (0-4; 2)\n"
" mode=MODE compression mode (fast, normal; normal)\n"
" nice=NUM nice length of a match (2-273; 64)\n"
" mf=NAME match finder (hc3, hc4, bt2, bt3, bt4; bt4)\n"
" depth=NUM maximum search depth; 0=automatic (default)"
msgstr ""
"\n"
" --lzma1[=OPCJE] LZMA1 lub LZMA2; OPCJE to oddzielona przecinkami lista\n"
" --lzma2[=OPCJE] zera lub więcej następujących opcji (w nawiasach wartości\n"
" poprawne; domyślne):\n"
" preset=PRE ustawienie opcji na predefiniowane (0-9[e])\n"
" dict=ILE rozmiar słownika (4KiB - 1536MiB; 8MiB)\n"
" lc=ILE liczba bitów kontekstu literału (0-4; 3)\n"
" lp=ILE liczba bitów pozycji literału (0-4; 0)\n"
" pp=ILE liczba bitów pozycji (0-4; 2)\n"
" mode=TRYB tryb kompresji (fast, normal; normal)\n"
" nice=ILE długość dopasowania (2-273; 64)\n"
" mf=NAZWA dopasowywacz (hc3, hc4, bt2, bt3, bt4; bt4)\n"
" depth=ILE maks. głębokość szukania; 0=auto (domyślne)"
#: src/xz/message.c:1194
msgid ""
"\n"
" --x86[=OPTS] x86 BCJ filter (32-bit and 64-bit)\n"
" --powerpc[=OPTS] PowerPC BCJ filter (big endian only)\n"
" --ia64[=OPTS] IA-64 (Itanium) BCJ filter\n"
" --arm[=OPTS] ARM BCJ filter (little endian only)\n"
" --armthumb[=OPTS] ARM-Thumb BCJ filter (little endian only)\n"
" --sparc[=OPTS] SPARC BCJ filter\n"
" Valid OPTS for all BCJ filters:\n"
" start=NUM start offset for conversions (default=0)"
msgstr ""
"\n"
" --x86[=OPCJE] Filtr BCJ x86 (32-bitowy lub 64-bitowy)\n"
" --powerpc[=OPCJE] Filtr BCJ PowerPC (tylko big-endian)\n"
" --ia64[=OPCJE] Filtr BCJ IA-64 (Itanium)\n"
" --arm[=OPCJE] Filtr BCJ ARM (tylko little-endian)\n"
" --armthumb[=OPCJE] Filtr BCJ ARM-Thumb (tylko little-endian)\n"
" --sparc[=OPCJE] Filtr BCJ SPARC\n"
" Poprawne OPCJE dla wszystkich filtrów BCJ:\n"
" start=ILE offset początku konwersji (domyślnie=0)"
#: src/xz/message.c:1206
msgid ""
"\n"
" --delta[=OPTS] Delta filter; valid OPTS (valid values; default):\n"
" dist=NUM distance between bytes being subtracted\n"
" from each other (1-256; 1)"
msgstr ""
"\n"
" --delta[=OPCJE] Filtr delta; poprawne OPCJE (poprawne wart.; domyślne):\n"
" dist=ILE odległość między bajtami odejmowanymi od\n"
" siebie (1-256; 1)"
#: src/xz/message.c:1214
msgid ""
"\n"
" Other options:\n"
msgstr ""
"\n"
" Inne opcje:\n"
#: src/xz/message.c:1217
msgid ""
" -q, --quiet suppress warnings; specify twice to suppress errors too\n"
" -v, --verbose be verbose; specify twice for even more verbose"
msgstr ""
" -q, --quiet pominięcie ostrzeżeń; dwukrotne podanie pomija też błędy\n"
" -v, --verbose więcej informacji; dwukrotne podanie to jeszcze więcej"
#: src/xz/message.c:1222
msgid " -Q, --no-warn make warnings not affect the exit status"
msgstr " -Q, --no-warn ostrzeżenia nie mają wpływu na status zakończenia"
#: src/xz/message.c:1224
msgid " --robot use machine-parsable messages (useful for scripts)"
msgstr " --robot komunikaty w formacie dla maszyny (do skryptów)"
#: src/xz/message.c:1227
msgid ""
" --info-memory display the total amount of RAM and the currently active\n"
" memory usage limits, and exit"
msgstr ""
" --info-memory wyświetlenie całkowitej ilości pamięci RAM oraz aktualnie\n"
" aktywnych limitów pamięci i zakończenie pracy"
#: src/xz/message.c:1230
msgid ""
" -h, --help display the short help (lists only the basic options)\n"
" -H, --long-help display this long help and exit"
msgstr ""
" -h, --help wyświetlenie krótkiego opisu (tylko podstawowe opcje)\n"
" -H, --long-help wyświetlenie tego długiego opisu i zakończenie"
#: src/xz/message.c:1234
msgid ""
" -h, --help display this short help and exit\n"
" -H, --long-help display the long help (lists also the advanced options)"
msgstr ""
" -h, --help wyświetlenie tego krótkiego opisu i zakończenie\n"
" -H, --long-help wyświetlenie długiego opisu (także opcje zaawansowane)"
#: src/xz/message.c:1239
msgid " -V, --version display the version number and exit"
msgstr " -V, --version wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie"
#: src/xz/message.c:1241
msgid ""
"\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
msgstr ""
"\n"
"Jeśli nie podano PLIKU lub PLIK to -, czytane jest standardowe wejście.\n"
#. TRANSLATORS: This message indicates the bug reporting address
#. for this package. Please add _another line_ saying
#. "Report translation bugs to <...>\n" with the email or WWW
#. address for translation bugs. Thanks.
#: src/xz/message.c:1247
#, c-format
msgid "Report bugs to <%s> (in English or Finnish).\n"
msgstr ""
"Błędy prosimy zgłaszać na adres <%s>\n"
"(w języku angielskim lub fińskim).\n"
"Błędy w tłumaczeniu prosimy zgłaszać na adres\n"
"<translation-team-pl@lists.sourceforge.net>.\n"
#: src/xz/message.c:1249
#, c-format
msgid "%s home page: <%s>\n"
msgstr "Strona domowa %s: <%s>\n"
#: src/xz/message.c:1253
msgid "THIS IS A DEVELOPMENT VERSION NOT INTENDED FOR PRODUCTION USE."
msgstr "TA WERSJA JEST ROZWOJOWA, NIE PRZEZNACZONA DO UŻYTKU PRODUKCYJNEGO."
#: src/xz/options.c:86
#, c-format
msgid "%s: Options must be `name=value' pairs separated with commas"
msgstr "%s: Opcje muszą być parami `nazwa=wartość' rozdzielonymi przecinkami"
#: src/xz/options.c:93
#, c-format
msgid "%s: Invalid option name"
msgstr "%s: Błędna nazwa opcji"
#: src/xz/options.c:113
#, c-format
msgid "%s: Invalid option value"
msgstr "%s: Błędna wartość opcji"
#: src/xz/options.c:247
#, c-format
msgid "Unsupported LZMA1/LZMA2 preset: %s"
msgstr "Nieobsługiwane ustawienie predefiniowane LZMA1/LZMA2: %s"
#: src/xz/options.c:355
msgid "The sum of lc and lp must not exceed 4"
msgstr "Suma lc i lp nie może przekroczyć 4"
#: src/xz/options.c:359
#, c-format
msgid "The selected match finder requires at least nice=%<PRIu32>"
msgstr "Wybrany dopasowywacz wymaga przynajmniej nice=%<PRIu32>"
#: src/xz/suffix.c:133 src/xz/suffix.c:258
#, c-format
msgid "%s: With --format=raw, --suffix=.SUF is required unless writing to stdout"
msgstr "%s: Przy --format=raw i zapisie do pliku wymagana jest opcja --suffix=.ROZ"
#: src/xz/suffix.c:164
#, c-format
msgid "%s: Filename has an unknown suffix, skipping"
msgstr "%s: Nazwa pliku ma nieznane rozszerzenie, pominięto"
#: src/xz/suffix.c:185
#, c-format
msgid "%s: File already has `%s' suffix, skipping"
msgstr "%s: Plik już ma rozszerzenie `%s', pominięto"
#: src/xz/suffix.c:393
#, c-format
msgid "%s: Invalid filename suffix"
msgstr "%s: Błędne rozszerzenie nazwy pliku"
#: src/xz/util.c:71
#, c-format
msgid "%s: Value is not a non-negative decimal integer"
msgstr "%s: Wartość nie jest nieujemną liczbą całkowitą"
#: src/xz/util.c:113
#, c-format
msgid "%s: Invalid multiplier suffix"
msgstr "%s: Błędny przyrostek mnożnika"
#: src/xz/util.c:115
msgid "Valid suffixes are `KiB' (2^10), `MiB' (2^20), and `GiB' (2^30)."
msgstr "Poprawne przyrostki to `KiB' (2^10), `MiB' (2^20) i `GiB' (2^30)."
#: src/xz/util.c:132
#, c-format
msgid "Value of the option `%s' must be in the range [%<PRIu64>, %<PRIu64>]"
msgstr "Wartość opcji `%s' musi być w przedziale [%<PRIu64>, %<PRIu64>]"
#: src/xz/util.c:257
msgid "Empty filename, skipping"
msgstr "Pusta nazwa pliku, pominięto"
#: src/xz/util.c:271
msgid "Compressed data cannot be read from a terminal"
msgstr "Dane skompresowane nie mogą być czytane z terminala"
#: src/xz/util.c:284
msgid "Compressed data cannot be written to a terminal"
msgstr "Dane skompresowane nie mogą być zapisywane na terminal"
#: src/common/tuklib_exit.c:39
msgid "Writing to standard output failed"
msgstr "Zapis na standardowe wyjście nie powiódł się"
#: src/common/tuklib_exit.c:42
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"